Līzinga darījumu pamatprincipi

Jebkura uzņēmuma dibināšanas gadījumā ir nepieciešami līdzekļi. Uzņēmumā līdzekļus var ieguldīt tā dibinātāji un segt visas nepieciešamās izmaksas no savas puses vai piesaistīt citus finansēšanas avotus. Tādā gadījumā tā ir finansēšana ar aizņemto kapitālu. Uzņēmumam finansēšanas līdzekļi ir nepieciešami gan pie tā dibināšanas, gan paplašināšanās un tālākas attīstības. Ekonomiskās situācijas apstākļos, kādi Latvijā pastāv šobrīd, uzņēmumiem nepieciešami būtiski finanšu ieguldījumi ražošanas modernizācijai un paplašināšanai vai pārorientācijai uz citu jomu. Viens no finansēšanas veidiem ir līzings.

Lai sekmīgi noslēgtu līzinga darījumu tajā jāpiedalās līzinga devējam jeb iznomātājam, kas parasti mēdz būt banka, līzinga kompānija, vai arī kāda cita juridiska persona, kas piedāvā līzinga pakalpojumus; līzinga ņēmējam jeb nomniekam, kas parasti ir juridiska vai fiziska persona; līzinga objektam, kas ir īpašums, ko pēc līzinga ņēmēja norādījuma iegādājas līzinga devējs, lai nodotu to līzinga ņēmēja lietošanā. Par līzinga preces lietošanu patērētājs maksā naudu, kuras kopējā summa pārsniedz preces sākotnējo summu. Šī summa ir aizdevēja ienākumi. Līzinga devēja mērķis ir gūt ienākumus.

Līzinga darījumi ietver šādus elementus:

 • Līzinga objekts;
 • Līzinga subjekts;
 • Līzinga termiņi;
 • Līzinga maksājumi.
 • EST

Līzinga objekts – ir jebkura kustama un nekustama manta. Līzinga objekts ir tā manta, ko līzinga devējs nodod lietošanā līzinga ņēmējam un kurš maksā par to līzinga devējam.

Līzinga objektus var iedalīt:

 • Līzinga kustamie objekti – transporta līdzekļi, iekārtas, mašīnas un cita veida tehnika;
 • Līzinga nekustamie objekti – zemes gabali, ēkas, būves.

Līzinga subjekti – ir juridiskas un fiziskas personas, kuras piedalās līzinga darījumā.

Līzinga termiņš – līzinga līguma darbības laiks. Tas ir neanulējams periods, uz kuru

līzinga ņēmējs ir noslēdzis līgumu par līzinga objekta izmantošanu. Līzinga sākas ir datumu, no kura līzinga ņēmējam ir tiesības izmantot noteikto līzinga objektu.

Līzinga maksājums – summa, ko maksā līzinga ņēmējs līzinga devējam par tiesībām izmantot līzinga objektu. Līzinga maksājuma lielumu un maksājumu grafiku nosaka līzinga līgums.

Klasiskajā līzinga darījumā redzama šāda procesu secība:

 1. potenciālais līzinga ņēmējs ar aizpildītu iesnieguma veidlapu vēršas pie līzinga devēja;
 2. līzinga devējs noskaidro līzinga ņēmēja maksātspējas un līzinga darījuma projekta efektivitāti;
 3. ja līzinga devēju apmierina līzinga ņēmēja ekonomiskie rādītāji, tiek noslēgts līzinga līgums;
 4. banka nodod līzinga devējam nepieciešamo aizdevumu;
 5. starp piegādātāju un līzinga devēju tiek noslēgts pirkuma līgums;
 6. starp apdrošināšanas sabiedrību un līzinga ņēmēju tiek noslēgts apdrošināšanas līgums, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs tiek norādīts līzinga devējs;
 7. līzinga devējs pieņem īpašumā līzinga objektu, bet līzinga ņēmējs pieņem turēšanā un lietošanā;
 8. pilna servisa līzinga gadījumā savstarpēji starp līzinga ņēmēju un devēju var tikt noslēgts tehniskās nodrošināšanas līgums;
 9. līzinga ņēmējs veic līzinga maksājumus;
 10. operatīvā līzinga gadījumā līzinga ņēmējs atdot līzinga devējam vai atpakaļpircējam līzinga objektu;
 11. līzinga devējs bankai atdod aizdevumu un līzinga objektu.
 12. laen ilma palgatõendita

Latvijā pastāv Latvijas Līzinga devēju asociācija (LLDA), kas ir sabiedriska organizācija, kura izveidota 2000. gada 17.oktobrī. Latvijas Līzinga devēju asociācijas pamatmērķi ir:

 • Popularizēt līzinga pakalpojumus Latvijā;
 • Pārstāvēt Latvijas Līzinga devēju asociācijas (LLDA) biedru intereses Latvijas;
 • Nodrošināt nformācijas apmaiņu starp Latvijas līzinga kompānijām.

Ar Latvijas Garantiju aģentūras palīdzību valsts dod iespēju mazam un vidējam

komersantam iegādāties līzingā nepieciešamo transporta līdzekli.